Grodzisko

Do mieleńskiego grodziska prowadzi ok. 100 m droga od ul. Kościelnej w Mielnie, prowadząca jednocześnie do leśnego zejścia na plażę. Teren grodziska to wyspa niewielkich rozmiarów, wyniesiona 1 metr ponad otaczający teren, od którego odgrodzona jest fosą.

Grodzisko istniało i funkcjonowało w okresie zwanym wczesnym średniowieczem (połowa XIII wieku). Najprawdopodobniej zbudowane zostało przez lokalne elity. Mogło być związane z obroną pasa nadmorskiego, a w razie zagrożenia mogło też służyć jako schronienie dla lokalnej ludności. W latach 40 – tych XX wieku grodzisko było połączone kładka z przyległym terenem, a w jego obrębie stała altana. Malowniczego krajobrazu dopełnia wielogatunkowy i wielowarstwowy las mieszany, a w najbliższym sąsiedztwie grodziska – ponad stuletnie dęby i buki.  Cały teren znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego”, a Gmina Mielno podjęła starania związane z rewitalizacją zabytkowego grodziska.

Pomoc finansowa udzielona w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i Rozwój Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, pozwoliła przywrócić miejscu dawną świetność. Do niedawna zaśmiecony teren na skraju mieleńskiego lasu – dziś jest atrakcją turystyczną na uczęszczanym szlaku pieszo rowerowym, która łączy w sobie walory krajobrazowe z edukacyjnymi.