W odpowiedzi na lokalne potrzeby

Na terenie Gminy Mielno działa wiele organizacji pozarządowych – NGO (Non Governmental Organisation), których działalność nie tylko nie jest nastawiona na zysk, ale zorientowana na korzyść społeczną (pożytek publiczny). Mimo, że nie związane z władzą publiczną, realizują się w sferze działań publicznych.

NGO to ludzie, zrzeszeni dla wyższej idei, ale nie oderwani od rzeczywistości. Na co dzień prowadzą gospodarstwa domowe, pracują zawodowo, borykają się z troskami właściwymi wszystkim i do tego dokładają obowiązki związane z działalnością stowarzyszenia. Aby nie stracili zapału i chęci do dalszych działań, konieczne jest udzielanie im wsparcia. Czasami niezbędna jest fachowa wiedza, by stworzyć Statut, zdobyć środki zewnętrzne, zrealizować projekt, być może w partnerstwie czy wreszcie rozliczyć go, innym razem wystarczyłby dostęp do kserokopiarki i możliwość wysłania e-maila czy skorzystania z pomieszczenia w celu spotkania się członków zarządu.

Na te i inne realne potrzeby osób działających w NGO szukamy rozwiązań. W 2017 r. Ekowspólnota LOT realizuje projekt pt. Program kompleksowego wsparcia organizacji pozarządowych w gminie Mielno. Członkowie, pracownicy, współpracownicy czy wolontariusze działający z NGO mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa z zakresu księgowości i kadr, prawa oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność, wziąć udział w szkoleniach i coachingu podnoszących jakość funkcjonowania organizacji. W ramach projektu odbył się już Festyn NGO, przeprowadzone zostanie badanie zasobów i potencjału organizacji pozarządowych z terenu gminy, a wyniki diagnozy przedstawione będą podczas FORUM NGO. O wszystkim będziemy informowali Państwa bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu dostępnych nam narzędzi, jak plakaty, strony www i inne.

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu środków otrzymanych na zadanie publiczne, zlecone w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz współfinansowany ze środków Gminy Mielno.