„Mini przewodnik na niepogodę” po obszarze SŚGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Mini przewodnik na niepogodę” po obszarze SŚGD, mająca na celu promocję zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: opracowanie i dystrybucja przewodnika po obszarze SŚGD (nakład 2000 egz.)