KIESZONKOWY FOLDER TURYSTYCZNY POMORZA ŚRODKOWEGO

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie realizuje operację pn. „KIESZONKOWY FOLDER TURYSTYCZNY POMORZA ŚRODKOWEGO ”, mającą na celu promocję zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r., która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji :  10.080,00 zł., w tym ze środków EFRROW :  8.372,00 zł.
Przewidywane wyniki operacji : opracowanie i dystrybucja folderu turystycznego w formie składanej mapy w ilości 4500 egz. /3500 wersja polska; 1000 wersja niemiecka/.